Ἰατρικὴ Ἀστρολογία

Ὁ πατέρας τῆς ἰατρικῆς ὁ Ἱπποκράτης, ὑποστήριζε πὼς δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀποκαλείται θεραπευτής, ἂν δὲν γνωρίζει ἀστρολογία.

Χώρισε λοιπὸν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα σὲ τέσσερα στοιχεῖα: χολερικὸ (πῦρ), αἱματῶδες (ἀὴρ), μελαγχολικό (γῆ), καὶ φλεγματικό (ὕδωρ). Ἀπέδειξε ὅτι κάθε σημεῖο τοῦ ζῳδιακοῦ ἐπηρεάζει καὶ κάθε σημεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.

Ὁ ὄρκος τοῦ Ἱπποκράτους

Ἡ ἰατρικὴ ἀστρολογία ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμα της τὸν μεσαίωνα, μὲ τὸν Παράκελσο, ποὺ πίστευε ὅτι ἡ ὑγεία ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ οὐράνια σώματα, γιὰ νὰ καταλήξουμε στὶς μέρες μας, ὅπου μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἰάπωνος ἰατροῦ Takata, μποροῦμε πλέον νὰ μιλάμε μὲ ἀποδείξεις για τὴν σύγχρονη ἰατρικὴ ἀστρολογία. Τὸ 1938, ὁ dr. Maki Takata (Toho University, Japan) ξεκίνησε μία βιοχημικὴ ἔρευνα τοῦ κύκλου τοῦ ᾠαρίου τῆς γυναίκας. Για νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν ἔρευνά του, χρειάστηκε νὰ ἀναπτύξει μία μέθοδο ἀπομάκρυνσης τοῦ λευκώματος ἀπὸ τὸ αἷμα, γιατὶ αὐτὴ ἡ οὐσία μετέβαλε τὴν ἐργασία του. Αὐτὴ ἡ μέθοδος ὀνομάστηκε ἡ ἀντίδραση Takata.

Μέχρι ἐκείνη τὴν περίοδο οἱ ἐπιστήμονες πίστευαν ὅτι ὅταν μία σειρὰ ταυτόσημων χημικῶν ἀντιδράσεων, γινόταν κάτω ἀπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες (θερμότητα, φωτισμός, ὑγρασία κλπ.) τότε ἡ κάθε ἀντίδραση θὰ ἐξελιχθεῖ στὸν ἴδιο βαθμὸ σὲ ὁποιαδήποτε γεωγραφικὴ τοποθεσία. Ὁ Takata ὑπέθεσε ὅτι αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση στο ῥυθμὸ τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ λευκώματος στὸ αἷμα, δὲν ἴσχυε στοὺς ἄνδρες. Ἀλλὰ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1938, παρατήρησε αὐτὸ τὸ φαινόμενο καὶ στὸ αἷμα τῶν ἀνδρῶν! Ὁ Takata ἤταν ἀποφασισμένος νὰ ἀνακαλύψει τὴν αἰτία αὐτῆς τῆς κυκλικῆς διαφοροποίησης στὸν μηχανισμὸ τοῦ διαχωρισμοῦ. Ἀφοῦ δοκίμασε ὄλες τὶς λογικές, ἐπιστημονικὲς μεθόδους καὶ εἶδε ὅτι καμία δὲν ἀνταποκρίνεται στὰ εὐρήματά του, ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει καὶ σὲ μεθόδους ποὺ δὲν εἴχαν ἐπιστημονικὴ βάση.
Ἀποδείχτηκε ὅτι τὸ ποσοστὸ ἀντίδρασης ποίκιλε ἀνάλογα μὲ τὴν ὤρα, τὴν ἡμέρα, τὴν ἡμερομηνία τοῦ ἔτους, τὸν ἐντεκαετὴ κύκλο τῆς ἡλιακῆς κηλῖδας, τὶς ἐκλείψεις, καὶ τὶς μαγνητικὲς θύελλες ποὺ συνέβαιναν στὴν ἰονόσφαιρα τῆς γῆς. Ἤταν πλέον φανερὸ ὅτι κοσμικὲς δυνάμεις ἀσκοῦσαν ἔντονη ἐπιρροὴ στὴν πρωτεΐνη τοῦ αἵματος.

Ὁ Takata γνωρίζε ὅτι οἱ πρωτεΐνες εἶναι οἱ μόνες χημικὲς οὐσίες ἰκανὲς για «ζωή» πάνω στὴν γῆ καὶ εἶχε καταφέρει νὰ ἀποδείξει μὲ τοὺς δοκιμαστικοὺς σωλῆνες του, ὅτι οἱ κοσμικὲς δυνάμεις ἐπηρέαζαν τὴν χημικὴ συμπεριφορὰ τῶν συγκεκριμένων πρωτεϊνῶν. Οἱ πρωτεΐνες ἀνήκουν σὲ μία ὁμάδα οὐσιῶν γνωστὲς στοὺς χημικοὺς σὰν colloids (κολλοειδή).

Τὸ 1951, στὸ πανεπιστήμιο τῆς Φλωρεντίας στὴν Ἰταλία, ὁ δρ. Giorgio Piccardi ἐνδιαφέρθηκε για τὴν ἔρευνα τοῦ Takata καὶ ἀποφάσισε νὰ ἐπαναλάβει τὰ πειράματά του, χρησιμοποιώντας αὐτὴ τὴν φορὰ ἕνα μή-βιολογικὸ κολλοειδὲς ποὺ ὀνομαζόταν ὀξυχλωρικὸ βισμούθιο, τὸ ὁποῖο παρασκευάζεται διαλύοντας τριχλωρικὸ βισμούθιο σὲ ὕδωρ. Ὁ Piccardi ἀνακάλυψε ὅτι ἡ ταχύτητα ἀντίδρασης τοῦ ὀξυχλωρικοὺ βισμουθίου ποικίλε ἀνάλογα μὲ τὶς κοσμικὲς δυνάμεις. Ἀσυνήθιστη ἡλιακὴ δραστηριότητα, ἐκλείψεις καὶ μαγνητικὲς θύελλες, ἐπενέβαιναν στοὺς ῥυθμοὺς ἀντίδρασης, μὲ ἀποτέλεσμα, σὲ περιόδους ἔντονης κοσμικῆς δραστηριότητας νὰ καθυστερούν, ἐνῶ σὲ περιόδους μικρῆς κοσμικῆς δραστηριότητας οἱ ἀντιδράσεις νὰ ἐπιταχύνονται. Τὸ 1954, οἱ Caroli καὶ Pichotka στὴν Γερμανία ἀσχολήθηκαν μὲ τὰ πειράματα τῶν Takata καὶ Piccardi, καὶ ἀπέδειξαν γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὅτι ὁ ῥυθμὸς τῆς ἀντίδρασης ποικίλει ἀνάλογα μὲ τὸν χρόνο καὶ τὶς κοσμικὲς δυνάμεις ποὺ ἐπικρατοῦν. Ἤταν πλέον φανερὸ ὅτι κάτι ἐκεῖ «ἔξω» στο σύμπαν, ἐπηρέαζε τὰ γεγονότα στῇ Γῆ. Μπορούσαν νὰ τὸ δοῦν μὲ τὰ ματία τους, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ χρονομετρήσουν.

Θὰ ἀναρωτιέστε τὶ εἶναι ἡ ἰατρικὴ ἀστρολογία καὶ πὼς μπορεῖ νὰ σᾶς βοηθήσει. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ γενεθλίου χάρτη, ἔνας εἰδικευμένος ἀστρολόγος μπορεὶ νὰ ἐντοπίσει προβλήματα ὑγείας τὰ ὁποῖα τὸ συγκεκριμένο ἄτομο ἔχει τὴν προδιάθεση νὰ ἐμφανίσει στὸ μέλλον, νὰ προσδιορίσει ἀδύνατα σημεῖα ποὺ χρειάζονται ὑποστήριξη, ἀλλὰ καὶ νὰ προτείνει τὸ καλύτερο χρονικὸ διάστημα για νὰ ξεκινήσει ἡ ὁποία θεραπεία.

Ἡ ἰατρικὴ ἀστρολογία εἶναι μία ἐπιστήμη ποὺ ἀπαιτεῖ ἑνότητα τῆς γνώσης τόσο τῆς ἀστρολογίας, ὄσο καὶ τῆς ἰατρικῆς. Ἰδανικὰ χρειάζεται χρόνια ἀστρολογικῆς ἐμπειρίας καὶ ἔπειτα πλήρη γνώση τῆς φυσιολογίας καὶ τῆς ἀνατομίας. ὥστε νὰ ἀναγνωριστεῖ κανεὶς ὠς ἰατρικὸς ἀστρολόγος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν συνεργασία ἑνὸς θεραπευτοῦ νὰ διαγνώσει μὲ ἀκρίβεια μία νόσο καὶ νὰ συμβουλέψει τοὺς πελάτες για τὴν καλύτερη τακτικὴ τῆς ἀνάκτησης τῆς ὑγείας.

Ὅμως σὲ διαφορετικοὺς βαθμοὺς τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἰατρικῆς ἀστρολογίας εἶναι διαθέσιμα σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐνδιαφέρονται για τὴν ἐπιστήμη, ἄκομα καὶ σ’ εκείνους ποὺ ἔχουν μόνο μία βασικὴ ἰδέα για τὴν ἀστρολογία καὶ τὴν ἰατρική. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐξετάζοντας τοὺς πλανητικοὺς συνδυασμοὺς καὶ θέσεις σὲ ἔναν γενεθλιολογικὸ ἢ προοδευμένο χάρτη, ἔνας ἰατρικὸς ἀστρολόγος μπορεὶ νὰ ξεχωρίσει τυχὸν ψυχολογικὲς ἢ σωματικὲς ἀδυναμίες ποὺ ἴσως προκαλοῦν τὴν ἀσθένεια. Ὁ ἰατρικὸς ἀστρολόγος μπορεὶ νὰ συμβουλέψει τὸν πελάτη τότε για τὶς σωστὲς ἐξετάσεις ποὺ πρέπει νὰ κάνει ὥστε νὰ ἐξακριβώσει τὶς ἀστρολογικὲς ὑποθέσεις. Ἀφοῦ ἔχουν γίνει οἱ ἰατρικὲς ἐξετάσεις, ἐπιβεβαιωθοῦν καὶ γίνει ἡ διαγνώση, μαζὶ μὲ τὸν ἀστρολόγο καὶ τὸ θεραπευτή μπορεὶ νὰ ὁρίσει τὴν σωστὴ διατροφή καὶ πρόγραμμα θρεπτικῶν συμπληρωμάτων για νὰ ἀνακτήσει τὸ ἄτομο τὴν καλὴ του ὑγεία.

Βέβαια οἱ ἔρευνες ἔχουν προχωρήσει παρὰ πολὺ διαμέσου τῆς ἀστρολογίας. Κανεὶς ἀστρολόγος δὲν μπορεὶ νὰ δουλέψει ἂν δὲν συνεργαστεὶ μὲ τὸν ἐξειδικευμένο θεραπευτή. Ὁ ἀστρολόγος μπορεῖ νὰ συνεργαστεῖ καὶ μὲ θεραπευτὲς καὶ ψυχιάτρους, ὁμοιοπαθητικούς, ἐφόσον αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν νὰ βρουν τὴν ῥίζα τοῦ προβλήματος ὄπως καὶ οἱ ἀστρολόγοι. Κάθε δρόμος για τὴν ὑγεία, χρησιμοποιεῖ φυσικὲς συνταγές, παρ’ ὅλο ποὺ θὰ πάρουν περισσότερο χρόνο, ἰδιαίτερα σὲ χρόνιες παθήσεις. Κατὰ συνέπεια, ἡ ὑπομονὴ εἶναι μία λέξη κλειδὶ στὴν ἰατρικὴ ἀστρολογίᾳ. Ὁ ἰατρικὸς ἀστρολόγος πρέπει νὰ καλλιεργήσει αὐτὴ τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ τὴν ἐμφυτεύσει στοὺς πελάτες του. Στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ μᾶς γίνεται πλύση ἐγκεφάλου νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ φαρμακευτικὴ μπορεὶ νὰ μας δώσει στιγμιαία 30 λεπτῶν θεραπεῖες στὰ προβλήματα μας ἡ ὅτι ὑπάρχουν λύσεις .Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἔτσι…

Ἐφόσον ἡ ἰατρικὴ ἀστρολογία εἶναι ἄκομα στὰ σπάργανα της, κανένας ἰατρικὸς ἀστρολόγος δὲν μπορεὶ νὰ δουλέψει μοναχός, καὶ τίποτα δὲν μπορεὶ νὰ θεωρηθεὶ ὠς δεδομένο χωρὶς μία ἐπιβεβαίωση ἀπὸ θεραπευτή. Ἔνας ἰατρικὸς ἀστρολόγος δὲν μπορεὶ ἁπλὰ νὰ πετάξει ὑποθέσεις χωρὶς νὰ τὶς ἔχει ἐπιβεβαιώσει ἀπὸ τὸν εἰδικὸ . Εἶναι πολὺ ἀπαραίτητο, κατὰ συνέπεια, ὁ ἰατρικὸς ἀστρολόγος νὰ ἀναπτύξει μία στενὴ συνεργατικὴ σχέση μὲ τὸ γιατρὸ ποὺ εἶναι ἁρμόδιος για τὴν περίπτωση αὐτή.

Οἱ Πλανῆτες στὴν Ἰατρικὴ Ἀστρολογία

Σελήνη

Ἐξαιτίας τῆς αὐτῆς εὐαισθησίας, ἡ Σελήνη εἶναι καλὸς δείκτης τοῦ πότε πρέπει ἢ δὲν πρέπει νὰ ὑποστοῦμε ἐγχείρηση. Ἡ θέση τῆς Σελήνης στο ζώδιο ποὺ διέρχεται μπορεῖ ἐπίσης νὰ μας δείξει εὐνοϊκὲς ἢ μὴ ἡμέρες γιὰ ἐγχειρήσεις. Γενικά, ἡ διέλευση τῆς Σελήνης πρέπει νὰ εἶναι σὲ σταθερὸ ζώδιο. Ἡ Σελήνη ποὺ διέρχεται σὲ σταθερὰ ζῴδια βοηθάει στὸ νὰ ἐξασφαλίσει ὅτι ἡ ἐγχειρίση θὰ γίνει ὄπως ἔχει προγραμματιστεῖ καὶ βοηθάει νὰ κρατάει τὰ χέρια τοῦ χειρουργοῦ σταθερά, χωρὶς ἔξτρα ἐπιπλοκές.

Γενικά, ἡ Σελήνη εἶναι ἁρμόδια για τὶς παλίρροιες τῶν ὑγρῶν στὸ σῶμα μας (τὸ ἐπίπεδο τοῦ ὀροῦ, ὕδατος, αἵματος κλπ.). Ἀκριβὼς ὄπως οἱ παλίρροιες τοῦ ὠκεανοῦ κατακλύζουν καὶ ὀπισθοχωροῦν στὶς ἀκτές, τὰ ὑγρὰ τοῦ σώματος κάνουν σχεδὸν τὸ ἴδιο μέσα στὰ σωματικὰ κύτταρα. Ὅταν ἡ Σελήνη ἔρχεται σὲ φάση, τὰ ἐπίπεδα αὐτὰ τείνουν νὰ πέφτουν ἢ νὰ αὐξάνονται. Σὲ περίοδο νέας Σελήνης, τὰ ὑγρὰ μας βρίσκονται στὸ χαμηλότερο τους ἐπίπεδο καὶ ἐμφανίζεται μία ἐπακόλουθη ἀπώλεια βάρους. Κατὰ συνέπεια, ἡ καλύτερη περίοδος γιὰ χειρουργεῖο εἶναι πέντε μέρες πρὶν ἢ μετὰ τὴν νέα Σελήνη, ὁπότε καὶ ὑπάρχει ἡ λιγότερη πιθανότητα φλεγμονῆς, μελανιάσματος ἢ αἱμορραγίας. Ἀντιθέτως δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ὑποστεῖ χειρουργεῖο πέντε μέρες πρὶν ἢ μετὰ τὴν Πανσέληνο, ὅπου τὰ ὑγρὰ τοῦ σώματος εἶναι πλέον αὐξημένα καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν ὑπερβολικὴ φλεγμονή, αἱμορραγία ἢ διήθηση ἀπὸ τὶς πληγές.

 Σελήνη, ἀναγεννησιακὴ ἀπεικόνιση μὲ ἀστρολογικοὺς συμβολισμοὺς

Μία τονισμένη Σελήνη στὸ γενεθλιολογικὸ χάρτη δείχνει ἐπίσης σὲ γενικὲς γραμμὲς ἂν τὸ ἄτομο ἔχει εὐαισθησία σὲ φάρμακα. Τέλος, ἡ θέση τῆς Σελήνης σὲ ἔναν γενεθλιολογικὸ χάρτη θὰ βοηθήσει καθορίζοντας τὶς συναισθηματικὲς ἀνάγκες ἑνὸς ἀτόμου. Ἡ καλὴ ὑγεία δὲν εἶναι μόνο θέμα τοῦ σωστοῦ φαγητοῦ. Εἶναι ἔνας συνδυασμὸς τῆς διατροφῆς, συναισθημάτων καὶ νοητικῆς συμπεριφορᾶς. Ἂν τὰ συναισθήματα κατευθυνθοῦν λάθος, καταπιεστοῦν ἢ μπλοκαριστοῦν, μπορεῖ νὰ συσσωρευτοῦν καὶ νὰ ὑποβόσκουν στὸ ὑποσυνείδητο. Τέτοια συσσώρευση ἰσοδυναμεῖ μὲ ἕνα ὕπουλο μικρόβιο ποὺ εἰσέρχεται στὸ σῶμα καὶ πέφτει σὲ λήθαργο ὥσπου νὰ ἔρθει ἡ ὤρα νὰ προκαλέσει ἔξαρση ἀσθενείας. Ἂν συναισθήματα ὄπως ἐνοχή, θυμὸς καὶ ζήλια δὲν ἀντιμετωπιστοῦν σωστά, μποροὺν καὶ αὐτὰ νὰ προκαλέσουν ἀσθένεια.

Ἑρμῆς

Ἀπὸ τὴν στιγμή ποὺ ὁ Ἑρμῆς κυβερνᾷ τὸ νευρικὸ σύστημα, ἡ θέση του στο γενεθλιολογικὸ χάρτη μπορεὶ νὰ δείξει νοητικὲς συμπεριφορές, καὶ ἀνελαστικὲς συμπεριφορὲς μπορεῖ νὰ ἐπιφέρουν στρές στο σῶμα, θυρεοειδικὲς παθήσεις κλπ. Παρόλο ποὺ ἡ διανοητικὴ ἐξάντληση δὲν ἐκδηλώνεται συνήθως ἐξαιτίας ἑνὸς Ἑρμῆ μὲ κακὴ θέση καὶ ὄψεις, τὸ νευρικὸ σύστημα μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει σοβαρὸ πλῆγμα, ἴσως ἀποτέλεσμα μιᾶς νευρικότητας, ἔντασης καὶ ἀνικανότητας νὰ χαλαρώσει κανείς. Τέτοιοι ἄνθρωποι χρειάζεται νὰ ἐλέγχουν τὶς στεναχώριες τους, νὰ ἐπιτρέπουν στοὺς ἑαυτοὺς τους νὰ ἀνησυχοῦν μόνο ὅταν δὲν ἔχουν κάνει τὸ Πᾶν σύμφωνα μὲ τὶς δυνάμεις τους νὰ ἀλλάξουν τὸ ἀποτέλεσμα.

Ἑρμοῦ Σύμβολα (κηρύκειον, πέτασος)
πλαισιωμένα ἀπὸ κέρατα τῆς
ἀφθονίας, Emblematum libellus, Andreas Alciatus

Οἱ σωστὲς συμπεριφορὲς εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὴν καλὴ καταστάση τῆς ὑγείας καὶ ἂν δὲν χειριστοῦμε σωστὰ τὰ συναισθήματα μας μπορεῖ νὰ ἀρρωστήσουμε. Τέλος ὁ Ἑρμῆς μπορεῖ μερικῶς νὰ κυβερνᾷ τὶς ὀρμόνες ποὺ χορηγοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀδένες στὸ σῶμα. Οἱ ὀρμόνες ἀπὸ μόνες τους εἶναι ἀγγελιαφόροι ποὺ στέλνονται γιὰ νὰ συγκεντρώσουν συγκεκριμένα κύτταρα για νὰ ξεκινήσουν τὶς λειτουργίες τῶν ἐνζύμων στὸ σῶμα, ὥστε ὁ μεταβολισμὸς νὰ μπορέσει νὰ συνεχίσει σὲ μία σταθερὴ πορεία. Ὁ Ἑρμῆς σχετίζεται ἐπίσης στενὰ μὲ τὸν θυρεοειδή, καὶ φαίνεται νὰ ἔχει μεγάλη ἐπίδραση στὰ προβλήματα τοῦ θυρεοειδοῦς μὲ ἢ χωρὶς τὴν ἐπίδραση τοῦ Ταύρου, συν-κυβερνήτη τοῦ θυρεοειδοῦς.

Ἀφροδίτη

Ἡ Ἀφροδίτη μπορεῖ νὰ παίξει ῥόλο στὶς ἀσθένειες τοῦ αἵματος ἐφόσον κυβερνᾷ τὸ ἐνδοφλέβιο κυκλοφοριακὸ σύστημα. Ἡ βιταμίνη Ε ποὺ κυβερνᾷ ἡ Ἀφροδίτη εἶναι ἐπίσης πολύτιμη στὶς κυκλοφοριακὲς παθήσεις, ὄπως φλεβίτιδα, ἐμβολή, θρόμβωση, καὶ διαστολὴ τῶν ἀγγείων τοῦ ἀρτηριακοῦ καὶ φλεβικοῦ συστήματος. Ἐφοδιάζει τὸ σῶμα μὲ γνήσιες πηγὲς ὀξυγόνου σὲ τέτοιες ποσότητες ἀρκετὲς ὥστε νὰ δώσουν στὸ σῶμα μας τὴν Ἀφροδίσια ἀκτινοβολία ἢ ἐλκυστικότητα καὶ ὑγεία. Ἡ Ἀφροδίτη κυβερνᾷ ἐπίσης τὸ χαλαρὸ μυϊκὸ τόνο στὸ σῶμα. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἄρης κυβερνᾷ τοὺς μῦς, ἡ Ἀφροδίτη ἔχει πλήρη σχέση μὲ τὸν ἀδελφὸ πλανήτη της. Τέλος ἡ Ἀφροδίτη, καθὼς καὶ ὁ Δίας, ἐλέγχουν αὐτὸ ποὺ ἀρέσει σὲ κάποιον ὅσον ἀφορᾷ τὸ φαγητὸ – τὴν ὑφή, γεύση καὶ ποιότητα. Ἐφόσον ἡ λάθος διατροφὴ μπορεὶ νὰ προκαλέσει ζημία στὸ ἄτομο τόσο γρήγορα στὸ σῶμα ὄπως καὶ τὰ λάθος συναισθήματα μποροῦν, ἡ Ἀφροδίτη πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ προσεκτικὰ μέσα στὸ γενεθλιολογικὸ χάρτη.

Ἡ Ἀφροδίτη ἐν ἀστρολογίᾳ, ἀπὸ τὴν ὀροφὴν τοῦ Frederiksborgmuseet, Copenhagen

Ἡ ἰατρικὴ ἀστρολογία σήμερα ἔχει προσφέρει παρὰ πολλά στὴν ἔρευνα, ὄπως γιὰ AΙDS, καρκίνο, τύφλωση, καρδιά, μολύνσεις γυναικολογικὰ προβλήματα καὶ γιὰ πληθώρα ἄλλων παθήσεων. Μπορεῖ νὰ ἐρευνήσει παθήσεις τοῦ στομάχου, μήτρας, θώρακος, μήνιγγες ἐγκεφάλου καὶ πολλὲς ἄλλες. Για νὰ ξεκαθαρίσουμε κάπως μερικὲς παρεξηγήσεις, ὁ ἀστρολόγος δὲν εἶναι ἰατρὸς καὶ κανεῖς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυριστεῖ κάτι τέτοιο ἀφοῦ δὲν ἔχει δίπλωμα ἰατρικῆς. Κάτι τέτοιο τὸν προφυλάσσει ἀπὸ ὁποιαδήποτε κατηγορία. Αὐτὸ δὲ σημαίνει ὅμως, ὅτι πρέπει νὰ ἀγνοεῖ τὰ προβλήματα ὑγείας τῶν συνανθρώπων του.

Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε σὰν ἀστρολόγοι νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ τονίσουμε μὲ βάση τὸν ἀστρολογικὸ χάρτη ἑνὸς ἀτόμου τὶς εὐαισθησίες του καὶ πὼς πρέπει νὰ προφυλαχθεῖ. Ἂν πάλι διαπιστώσουμε ἕνα πιθανὸ πρόβλημα στὴν ὑγεία τοῦ πελάτη, μὲ βάσῃ πάντα τὶς ἀστρολογικὲς του παρατηρήσεις, νὰ τὸν συμβουλέψουμε νὰ καταφύγει στὸν ἰατρὸ ἢ στὰ ἰατρικὰ ἐργαστήρια γιὰ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσει. Ἀπὸ κει κὶ ἔπειτα μποροῦμε νὰ συνεργαστοῦμε μὲ τὸ θεράποντα ἰατρὸ τοῦ ἀσθενῆ, ὥστε νὰ βροῦμε μαζὶ τὶς καλύτερες δυνατὲς λύσεις ἴασης, φαρμακευτικῆς καὶ ἂν τυχὸν χρειαστεῖ, τὴν καταλληλότερη περίοδο για νὰ προχωρήσει σὲ μία ἐγχείριση.

Ἂν προσέξατε ἐδῶ, μόλις συνδυάσαμε τρεῖς διαφορετικοὺς τομεῖς τῆς θεραπευτικῆς ἀντιμετώπισης, τὴν ἰατρικὴ, τὴν φαρμακευτικὴ, τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ἀστρολογία. Εἶναι καιρὸς ποὺ οἱ τρεῖς διαφορετικοὶ αὐτοὶ κλάδοι ἔχουν ἀρχίσει νὰ συνεργάζονται, ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ ἔρευνα τοῦ Robert Carl Janski, ποὺ μετὰ τὸν Ἱπποκράτη θεωρεῖται ὁ δεύτερος πατέρας τῆς ἰατρικῆς. Ἡ συνεργασία αὐτὴ ἔχει ἀποφέρει τεράστια ὀφέλη στὴν ἀντιμετώπιση καὶ προλήψη τῶν ἀσθενειῶν καὶ μάλιστα ἐξασκεῖται στὸ ἐξωτερικό, τόσο στὴν Εὐρώπη, ὄσο καὶ στὴν Ἀμερική, μὲ τεράστια ἐπιτυχία.

Ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀστρολογίας, ὄπως καὶ κάθε ἄλλη ἐπιστήμη, ἔχει πολλὲς θεωρίες ἀλλὰ λίγους κανόνες. Ἡ ἰατρικὴ ἀστρολογία ἔχει τοὺς δικοὺς της κανόνες ἀλλὰ καὶ τὶς δικὲς της πολικότητες. Για νὰ μπορεῖ κανεῖς νὰ κατανοεῖ τὴν ἰατρικὴ ἀστρολογία χρειάζεται νὰ γνωρίζει τὰ ἀστρολογικὰ της σύμβολα, τὴν ἀνθρωπίνη ἀνατομία ἀλλὰ καὶ τὴν φυσιολογία τοῦ σώματος. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς ὀργανικὲς καὶ σωματικὲς παθήσεις, μεγάλες δυνατότητες ἔχει καὶ στὸν τομέα τῶν ψυχολογικῶν καὶ ψυχοσωματικῶν νόσων, αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ προσβάλλουν τὸν ἄνθρωπο σὲ μεγάλες κλίμακες στὴν σύγχρονη ἐποχή. Εὔχομαι, ὄπως τόσες φορὲς ἔχω ἀναφέρει ἄλλωστε, νὰ μπορέσει ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀκολουθήσει τὸν δρόμο ποὺ χαράζει ἡ κοινὴ λογικὴ για τὴν ἀντιμετώπιση μιᾶς τέτοιας σοβαρὴς ὑπόθεσης ὄπως ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἰσορροπία τοῦ ἀτόμου. Νὰ ξεκινήσει ἡ τόσο πολύτιμη συνεργασία τῶν ἐπιστημῶν τῆς ἀστρολογίας, ἰατρικῆς καὶ φαρμακευτικῆς, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα καὶ τὶς σοβαρές, ἐνθαρρυντικὲς καὶ αἰσιόδοξες προοπτικὲς ποὺ μας ἔρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ.

Σεμίραμις Δ. Παπανικολοπούλου [PMAFA]
http://www.semiramis.com.gr

ΠΗΓΗ: http://www.astrologicon.org/general/iatro-astrologia.html

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s