₪ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ₪Εἴμαστε ἀρνητές καί πολέμιοι: τοῦ σκοταδιστικοῦ ἐσπεριανοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ ἀρμαγεδώνιου εὐρωχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ ταλμουδομαρξιστικοῦ ρεαλισμοῦ, τῆς βάρβαρης ὑλιστικῆς «Ἐνωμένης Εὐρώπης» καί τῆς ἐκ τῶν ὑποχθονίων σιωνιστῶν ἐπιβληθείσας «Νέας Παγκόσμιας Τάξης». Εἴμαστε προσωρινοί αὐτοαναχωρητές ἐκ τῆς «πολιτισμένης ἀνθρωπότητας» καί τοῦ καταστρεφόμενου αὐτοῦ πλανήτη. Ἔχουμε μετακομίσει εἰς τούς εὐαγεῖς αἰθέρες. Εἴμεθα αἰθεροβάμονες!

                                       
                                                       ₪

Γιά μας τούς αἰθεροβάμονες, τό παρελθόν εἶναι τό μέλλον, καί τό παρόν τό ἀέναο εἶναι ἕνα ἀνακυκλώμενο ρεῦμα ροής τοῦ πρώτου πρός τό δεύτερο -καί ἀντιστρόφως. Βρισκόμαστε ἐδῶ ὡς προσωρινοί μέτοικοι, καί ἀπό τούς εὐαγεῖς αἰθέρες παρακολουθοῦμε τήν ἀέναη ροή τοῦ παρελθόντος καί τοῦ μέλλοντος, τά γεγονότα πού συντελοῦνται ἐπί τοῦ πλανήτη μας. Τά παρακολουθοῦμε, ἀκοῦμε τούς ἤχους τῆς ροῆς τους, τούς παφλασμούς τους, παρατηροῦμε καί σημειώνουμε τίς ἀνακυκλήσεις τους καί τίς ἀναμορφωτικές δίνες πού προκαλοῦν. Βλέπουμε τά πάντα, παρατηροῦμε, σημειώνουμε, μελετοῦμε, συγκρίνουμε, ἀναλύουμε καί ἑρμηνεύουμε τά γεγονότα, ἐντοπίζουμε τήν ἀνακυκλητική ροή τους καί ἐπισημαίνουμε τήν πορεία τους πρός τό μέλλον. Γιά μας εἶναι πλέον ἀντιληπτές οἱ ροές τους, οἱ δίνες πού προκαλοῦν στόν πλανήτη μας, οἱ ἐπιρροές τους ἐπί τῶν κατοίκων του, Ἔλ-λήνων, ἀνθρώπων, ἀνθρωποειδῶν. Ἐμεῖς οἱ αἰθεροβάμονες, οἱ ἀποκαλούμενοι ἀπό τούς «χομο-ἀνθρωποειδεῖς» καί τούς ὑποχθόνιους πρόσκαιρους ἐξουσιαστές τοῦ πλανήτη: «τρελοί», «φαντασιόπληκτοι», «ρατσιστές», «ἐθνικιστές» κ.ἅ., Δέ βλέπουμε ἁπλῶς, ἀλλά διαπιστώνουμε σαφῶς καί ἐπισημαίνουμε εὐκρινῶς:
Α. Τήν ἀνατροπή τοῦ σύμπαντος καί τήν τροπή τοῦ Ἡλίου μας καί κατά συνέπεια τήν ἀντιστροφή τῶν οὐρανίων πόλων καί ἐκείνων τοῦ ἠλιακοῦ μας συστήματος καί τοῦ πλανήτη μας.
Β. Τήν ἐπανάληψη τῆς «Διενέξεως Ἀτρέως – Θυέστου» (βλ. τόν Πολιτικό τοῦ Πλάτωνα, περί τοῦ μύθου τῆς Χρυσῆς Ἀμνάδος), δηλαδή τή μετακίνηση τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, κατά τήν ὁποία θά βρίσκονται ἐγκατεστημένοι στούς πόλους καί παραλλήλους τῆς οὐράνιας σφαίρας: γιά 3229 ἔτη ὁ Ὑδροχόος στό βόρειο πόλο (περίοδος ἀτομικής καί συλλογικής αὐτογνωσίας τῶν Ἔλ-λήνων καί Ἑλληνογενῶν, καί πνευματοφορίας καί ἀνιδιοτελούς προσφορᾶς τους πρός τά φύλα καί γένη πού προέρχονται ἀπό τούς Πελασγούς, Αἰγαιοκρῆτες, Ἐριχθειδεῖς), ὁ Λέων γιά 2680 ἔτη στό νότιο πόλο (περίοδος ἀφοσίωσης τῶν Ἔλ-λήνων καί Ἑλληνογενῶν πρός τούς Ἠλιακούς Θεούς, καί πίστης καί λατρείας τοῦ πνευματοφόρου Ἑλληνισμοῦ Οἰκουμενικῆς Ἐπικράτησης), ὁ Ταῦρος γιά 1840 ἔτη στό βορειοδυτικό παράλληλο (περίοδος ἐπανεπαφής καί ἐπανασμίξεως τῶν Ἔλ-λήνων μέ τούς θεούς πατέρες τους καί μέ τούς ὁμόσπορους ἀδελφούς τους τοῦ Γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας, τῶν Ἀστερισμῶν τοῦ Κυνός, τοῦ Ὠρίωνος, τοῦ Βέγα, τοῦ Ταύρου καί τοῦ Ἐ’ τοῦ Λαγοῦ) καί γιά 1700 ἔτη ὁ Σκορπιός στό νοτιοανατολικό παράλληλο (περίοδος αὐτό-ἀποναρκώσεως τῶν Ἔλ-λήνων καί Ἑλληνογενῶν, ἐπανενεργοποίησης τῶν φυλετικῶν καί μνημικῶν τούς κυττάρων, καί ἐπανόδου στά ἱερά καί στούς ναούς τῆς Λητοῦς, τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Ἀρτέμιδος.
Γ. Τήν ἀρχόμενη καί ἐπιταχυνόμενη ἐπαναδιάνοιξη τῶν διαγαλαξιακῶν καί διαστρικῶν πυλῶν καί διαύλων Ἀνδρομέδας – Ἰάρδανου – Κυνός καί Ἡλίου μας.
Δ. Τήν ἐπί τῆς Ἑλλάδος (Ἕλλα= θεῶν Καθέδρας) σταδιακῆς καί σταθερή ἐπανεστίαση καί διάχυση ψυχοφόρων, αἰθεροφωτονιακῶν ἰοντονιακῶν, βαρυτονιακῶν, νετρινονιακῶν καί ἀκτινοβολιῶν καί φωτοχυσιῶν ἀπό τούς Γαλαξίες Ἀνδρομέδας – Ἰάρδανου (ἐκφράσεις τῶν ὑπερουσίων δυνάμεων τοῦ ὑπέρτατου Διός καί τῆς ὑπέρτατης Ρέας), τόν Ἀστερισμό τοῦ Κυνός (πού ὁ μέγιστος ἀνάμεσα στούς 95 ἥλιους τοῦ εἶναι ὁ Σείριος, δηλαδή ὁ θεός Ἀπόλλων, ὁ ὁποῖος πλέον ἐστιάζει τίς ὑπερούσιες ἀκτινοβολίες τοῦ μόνο στίς νήσους Κυκλάδες) καί τοῦ Ἡλίου (τοῦ θεοῦ Ὑπερίωνα).
Ε. Τήν ἐπανασυγκότηση τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων δηλαδή τῶν Υἱῶν καί τῶν θυγατέρων τοῦ Διός καί τῶν Ὀλυμπίων (οὐρανίων ) θεῶν, καί τήν ἐπαναλειτουργία τῶν ἱερῶν καί τῶν ναῶν τους.
7. Τήν ἐπανάθεση στή Γῆ τοῦ Ὀμφαλοῦ τοῦ Διός ἀπό τή νύμφη Νηίδα…                                                     ₪                         

Οἱ Κουρῆτες καί οἱ Κορυβάντες τῆς Νίδας, καί οἱ Ὀργιομύστες καί Ἱεροφάντες τῆς Τάρας ὁλοκληρώνουν τήν ὕφανση τοῦ τρισυπόστατου-τριγωνικοῦ-προστατευτικοῦ «πέπλου» τῆς Ἕλλα καί τῶν Ἔλ-λήνων. Ἐπανυφαίνουν καί σχηματίζουν τό πέπλο, καί οἱ αἰθεροβάμονες ἀκοῦνε τούς ἤχους τῆς Δημιουργίας, καί τούς ἤχους τῶν ὑδάτων τοῦ Ἰαρδάνου πού ρέουν φέρνοντας στόν πλανήτη μας τούς Εὐγενεῖς, Ἀγαθούς καί Μέροπες ἀνθρώπους. Καί οἱ Ἀμνησιάδες Νύμφες ὁριστικοποιοῦν πλέον τήν προτελευταία ἀπό τίς ἐννεάμηνες περιόδους ἐπανακυοφορήσεως τοῦ ἀναγεννημένου Ἔλ-ληνισμοῦ, δηλαδή τήν θεογονία-κοσμογονία-ἀνθρωπογονία τῆς θρησκείας τῶν Υἱῶν καί Θυγατέρων τῶν Οὐρανίων Θεῶν.                                                      ₪

νῶ ὅμως τό παρελθόν συγκροτεῖ, ὠθεῖ καί κατευθύνει τό μέλλον, ὁριστικοποιώντας τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἔλ-ληνισμοῦ, κάποιες σκόρπιες, ἄλογες καί ἀνόητες κραυγές κάποιων ἄστοχων παπαγάλων, διαταράσσουν κάπως τούς τεκνοποιητικούς παλμούς. Δυστυχῶς τήν διατάραξη αὐτή πραγματοποιοῦν -ἤ ἐπιχειροῦν νά τό κάμνουν- ἁγνοί μέν ζηλωτές τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων, οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν ἔχουν:
Α. Ποτέ εἰσέλθει, ὄχι μόνο στό Ἄβατον ἤ τό Ἱερόν τῆς Δήμητρας-Περσεφόνης, ἤ τοῦ Διονύσου-Ἀπόλλωνος, ἤ τῆς Ἀθήνας-Ἡφαίστου, ἀλλά οὔτε κᾶν στό Ναό τους. Δέν ἔχουν κᾶν εἰσέλθει στή γεωφυσική περίμετρο τοῦ χωροχρονικοῦ τούς προαυλίου…
Β. Ποτέ καθαρθεῖ ἀπό τόν Καρμάνωρα ἤ τόν Τροφώνιο, οὔτε κᾶν ἔχουν καθαρθεῖ ἔστω διά τῆς αὐτογνωσίας. Κατά συνέπεια δέν ἔχουν λουστεῖ στά ὕδατα τοῦ Ἰάρδανου καί στό Οὐράνιον Πῦρ. Ἑπομένως δέν ἔχουν λάβει τή Θεία Χάρη μέσω τῆς μετάληψης τοῦ αἵματος τοῦ Διονύσου καί τοῦ σώματος τῆς Δήμητρας…
Γ. Καί εἶναι ἀμύητοι στά μυστήρια τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-ληνῶν καί κατά συνέπεια βέβηλοι πού τολμοῦν νά ὁμιλήσουν γιά τά θεῖα…

                                     
                                                    ₪

ν καί αὐτοί -κατά παραχώρηση- μποροῦν ἴσως νά θεωρηθοῦν ἁγνοί ζηλωτές τοῦ Ἔλ-ληνισμοῦ, μέ τό νά ἐμφανίζονται ὡς «Μύστες» καί «Ἱερεῖς τῆς Ἐλευσίνας καί τῶν Δελφῶν», ὑπονομεύουν ἀσυνείδητα -ἄν ὄχι ἐνσυνείδητα- τήν ἀναγέννηση τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας. Καί τήν ὑπονομεύουν μέ τό νά ἐμφανίζονται σέ κάποιες περιστασιακές τηλεοπτικές ἐκπομπές σκανδαλοθηρικού περιεχομένου, κραυγάζοντας ἄλογα καί ἀνόητα: «Ἐμεῖς οἱ ὀπαδοί τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας, ναί, εἴμαστε εἰδωλολάτρες …».
Ξεχνοῦν ὅτι τό ἴδιο λαλήθηκε ἀπό τούς ζηλωτές ὡς ἀπάντηση στούς Ἰουλιανό, Θεοδόσιο καί Κύριλλο Ἀλεξανδρείας: «Οἱ Ἐθνικοί (δηλ. οἱ Ἕλληνες) εἶναι εἰδωλολάτρες…».
Ξεχνοῦν ὅτι μέ τίς δηλώσεις τούς αὐτές δίνουν τή βάση σέ ψευτο-ἱερεῖς καί σικάριους νά κατηγοροῦν μέ ψεύδη τήν πίστη τῶν προγόνων μας.
Μέ κανέναν τρόπο δέν πρέπει νά ἐπιτρέπεται σέ ἀπόγονους τοῦ φωτοφόρου Δευκαλίωνα, νά δίνουν τό δικαίωμα σέ ὑπηρέτες τῶν ἀπογόνων τῶν ὑποχθονίων γιά νά λαλήσουν ὅτι οἱ «Ἐθνικοί (οἱ Ἕλληνες) εἶναι εἰδωλολάτρες…».
Διότι οἱ Ἔλ-ληνες εἶναι Υἱοί τῶν θεῶν καί ὡς θεοί ἐπί τῆς Γαίας δέν εἶναι δυνατόν νά λάτρευσαν ἤ νά λατρεύουν τά εἴδωλα. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἀναγέννηση τοῦ Ἔλ-ληνισμοῦ καί γεωδημογραφική ἐπανασυγκρότηση καί ἐπανένωση τῆς μητροπόλεώς του: τῆς Ἑλλάδας.                                                    ₪

Γι΄ αὐτόν τό λόγο, δέν πρέπει οἱ Ἔλ-ληνες νά συγκρουσθοῦν μέ τούς ὁμοσπόρους καί πνευματικούς ἀδελφούς τους, τούς Ἑλληνορθόδοξους.
Δέν πρέπει καί διότι οἱ τελευταῖοι -ἐκτός ἀπό τό ὅτι εἶναι συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Ἑλλάδας (πού πρέπει νά τούς σεβαστοῦν στό ὄνομα τῆς Δημοκρατίας), ἐπιπλέον δέν ἔχουν τελεσίδικα ἀπό-ψυχοποιηθεῖ καί ἀποχαυνωθεῖ ἀπό τά Ἀμβρααμικά διδάγματα καί δόγματα, οὔτε ἔχουν τελείως ἀλλοτριωθεῖ. Μάθετε ὅτι αὐτοί τήρησαν καί τηροῦν ΟΛΑ τά λειτουργικά καί τελετουργικά μυστήρια τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων. Ἀπό τόν 9ο μ.Χ., συνέβαλαν καί συμβάλλουν, ὄχι μόνο στή σταδιακή καί σταθερή ἀνασυγκρότηση τῆς φυλετικῆς, ἐθνικῆς, πνευματικῆς καί πολιτιστικής ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί στήν ἀνάπτυξη ὅλων τῶν ἀρχῶν, ἀξιῶν καί παραδόσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.                                                  ₪ 

Ναί, εἴμαστε Ἔλ-ληνες, καί ὄχι πολίτες τῆς τεχνικά κατασκευασμένης ἑλληνικῆς πολιτείας ἀπό τούς Φραγκο-Λατίνους καί τούς σκοταδιστές παπικούς.
Ναί, πατέρας μας εἶναι ὁ φωτοδότης Δίας καί δέν εἴμαστε «ἀπόγονοι» τῶν ἀλλοεθνῶν σκοταδιστῶν Ἀβραάμ καί Ἰακώβ.
Ναί, ὑμνοῦμε τούς Ὀλύμπιους θεούς-πατέρες μας. Ναί, ἱστορικός μας Χριστός εἶναι ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς!
Ναί, Εὐαγγέλια μας εἶναι τά θεόπνευστα ἔργα τῶν Ἡσιόδου, Ὁμήρου, Πυθαγόρα, Φερεκύδη, Ἀριστοτέλη, Πλάτωνα, Αἰσχύλου, Εὐριπίδη, Σοφοκλή, Ἀπολλώνιου Ρόδιου, Πλουτάρχου καί τῶν χιλιάδων ἄλλων σοφῶν, θεολόγων, μυστῶν καί προγόνων μας…                                                    


χι, δέ δεχόμαστε τό Χριστιανισμό ὅπως μας ἔχει ἐπιβληθεῖ, ἀλλά δέν ἀπορρίπτουμε τήν Ἑλληνορθοδοξία. Δέν τήν ἀπορρίπτουμε ὄχι μόνο γιατί τῆς ὀφείλουμε πολλά, ἀλλά καί ἐπειδή οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτήν ἦταν καί θά εἶναι συμπορευτές μας στήν πορεία πού χαράχτηκε ἀπό τούς πατέρες μας, πού προστατεύουν τήν ἀναδημιουργία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας.
Δέν πρέπει νά ξαναπέσουμε στήν παγίδα τῶν Ἰουδαίων καί τῶν ὑποτακτικῶν τούς μυστικῶν ἑταιρειῶν καί βδελυρῶν δογμάτων, καί νά συγκρουστοῦμε μέ τούς Ἑλληνορθόδοξους ἀδελφούς μας.
Δέν πρέπει ἐπίσης νά πέσουμε στήν παγίδα πού ἔχει ἀνοιχτεῖ -ἀπό τά σχέδια τους καί διά λογαριασμό τους-μέ τά χέρια τῶν ἀμύητων καί τῶν βέληλων πού κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας καί αὐτοαποκαλοῦνται «ἀπόγονοι θεῶν», ἐνσάρκωση τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου» καί «ἀνακηρυχθέντες ἐκ θείας βουλῆς ἀρχηγοί τῆς Μακεδονίας».(Οἱ ὁποῖοι, ἐπιπλέον, πρεσβεύουν γραμμές διχοτόμησης τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ πολύτροπου ἔλ-ληνικοῦ πνεύματος).                                                    ₪ 

πίσης δέν πρέπει νά ξαναπέσουμε στήν παγίδα αὐτῶν πού κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας ὡς «αὐτοστρατευμένοι ἀνιδιοτελῶς εἰς τήν ὑπεράσπιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας», «χορηγοί», καί «συντονιστές» τῶν ἀνά τόν πλανήτη μας «ἑλληνοκεντρικῶν ὁμάδων, ὀργανώσεων καί ἐρευνητῶν», ποικιλόμορφων πρακτόρων καί ὑποτακτικῶν. Ὄχι ἄλλες διασπαστικές καί διχαστικές κραυγές καί συνομωσίες. Ὄχι τώρα πού ὁ Ἑλληνισμός ἄρχισε τήν ἀναγεννητική τοῦ πορεία.                                                   ₪  

χι τώρα πού ὁ πλανήτης μας καί οἱ ἐπ΄ αὐτοῦ διαβιοῦντες Εὐγενεῖς, Ἀγαθοί καί Μέροπες Ἄνθρωποι, ἐναποθέτουν τά ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες τους καί πάλι στούς Ἔλ-ληνες, γιά τή λύτρωση καί ὁριστική ἀπαλλαγή τους ἀπό τά δεινά τοῦ συνωμοτικοῦ καί σιωνιστικού σκοταδισμού.                                                  


χι στήν καλλιέργεια, ἀνάπτυξη καί προβολή ἀφορμῶν καί αἰτιῶν ἑνός καινούργιου διχασμοῦ. Ὄχι τώρα πού Ἑλλάδα ὡς ἑστία καί μητρόπολη τῶν Ἔλ-λήνων (ἀκόμη καί ὡς τυπική μόνο ἐπαρχεία τῆς μισελληνικῆς Δύσης), ἀνεξαρτήτως ἀπό τίς κυβερνήσεις της, ἔχει ἀρχίσει καί ἐπιταχύνει τίς αὐτογνωσιακές καί πνευματικές τῆς διαδικασίες, ἀλλά καί τίς στρατηγικό-πολιτικές τῆς προετοιμασίες, γιά τήν ἐκστρατεία της πρός Ἀνατολή καί Δύση, γιά νά ἀπελευθερώσει τά ἀπειράριθμα ἑκατομμύρια τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀριστίωνα , τοῦ Περσέα, τοῦ Διονύσου, τοῦ Ἠρακλῆ, τοῦ Ἴωνα καί τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀπό τήν πνευματική φυλακή τους καί νά τούς ἐπανεισαγάγει στή Δελφική Ἀμφικτυονία…                                                  


Βοηθῆστε στήν ἐπανασύσταση τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων καί στήν ἐπαναλειτουργία τῶν ἱερῶν της, τῶν ναῶν καί τῶν μυστηρίων της. Ἀπορρίψτε στόν Τάρταρο τίς ἐπιταγές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά ἀρνηθεῖτε τή βιαστική ἀπόρριψη τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, καί τήν ἀνόητη καί παράλογη διαμάχη καί σύγκρουση μ΄αὐτή. Ἦρθε ὁ καιρός γιά συνταρακτικές παγκόσμιες καί συμπαντικές ἀλλαγές, καί πρέπει νά σταθοῦμε ἐλπιδοφόροι καί ἐνωμένοι ἀπέναντι στό κοινό πεπρωμένο μας                                              ₪

Του Ἰωάννη Φουράκη
Δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό ΑΒΑΤΟΝ τεῦχος 1, ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s